Sales conditions

Standard Sales Terms and Conditons

1. GENERELT
For våre leveranser gjelder vilkårene i denne avtalen hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Hvis spesifikke ting ikke fremgår av betingelsene, gjelder Kjøpsloven (Lov om kjøp av 13. Mai 1988 nr 27) og Incoterms 2000 (Internasjonale leveringsbetingelser).
Følgende definisjoner er brukt:
Kjøper: Kunde (som angitt i ordrebekreftelse)
Selger: Food Innovation AS
Leveranse: Varer nevnt i ordrebekreftelsen
Leverandør: Leveransens leverandør og/eller produsent
Kjøpesum: Beløp nevnt i ordrebekreftelse

2. PRISER
Priser er angitt i NOK eksklusiv merverdiavgift. Hvis det ikke på forhånd er avtalt pris, er leveringsdagens pris gjeldende.
For importerte varer tas det forbehold om endring i pris dersom valutakursen på leveringsdagen overstiger kursen på prisfastsettelsestidspunktet
med mer enn 1,5% hvis det ikke er gjort avtale om annen prosentsats.
Det tas også forbehold om endring i offentlige avgifter. Endringen gjelder fra samme tidspunkt som avgiftsendringen gjelder fra.

3. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser fremgår av ordrebekreftelse og faktura. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesgebyr med gjeldende forsinkelses-rente.
Selger har rett til å korrigere ordrebekreftelse ved feil.

4. LEVERING
Alle leveringer gjelder EXW Lørenskog hvis ikke andre leveringsbetingelser er avtalt.
Dersom leveringstidspunkt er angitt i ordrebekreftelsen, skal ordre leveres innen rimelig tid etter utstedt ordrebekreftelse.
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse grunnet forhold utenfor selgers kontroll, herunder forsinkelse fra leverandørens side. Selgers ansvar ved forsinkelse vil være begrenset til kjøpesum.

5. REKLAMASJON OG ANSVAR
Kjøperen har plikt til å undersøke varen ved mottagelsen og kontrollere at leveransen er ihht bestilling og ordrebekreftelse.
Eventuelle feil eller mangler skal forelegges selger skriftlig innen 5 arbeidsdager fra varens mottagelse. Så fremt selger avhjelper en påberopt mengde eller feil innen rimelig tid, har kunden ikke anledning til å heve kjøpet.
Kjøper bærer selv risiko og ansvar for bruk av levert vare. En eventuell erstatning dekker kun selve varen eller deler av den, men ikke utgifter eller skader som eventuelle feil er blitt
påført kjøperen (indirekte kostnader). Selgers ansvar begrenser seg til den leverte varens verdi.
Leveransen skal være ihht leverandørens produktspesifikasjoner og/eller analysesertifikat. Selger er ikke ansvarlig for innholdet i dokumenter utstedt av leverandører.

6. KONFIDENSIALITET
Selger forplikter seg til å behandle all informasjon om kjøper og kjøpers produkter konfidensielt og utilgjengelig for uvedkommende.

7. FORCE MAJEURE
Selgers ansvar bortfaller dersom forsinkelser skyldes en hindring som ikke selger med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer dette, forlenges leveringen med den tid hindringen varer.

8. SALGSPANT
Ved salg av alle typer varer aksepterer kjøper at selger har salgspant i det solgte til sikkerhet for dekning av kravet på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

9. TVISTELØSNING OG VERNETING
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved alminnelig domstol – med rett verneting (rettsubjektets domssogn) jmf.Tvistemålslovens §§17 og 21.